Images de page
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]

Az árak koronaértékben

POLITZER-féle könyvkiadó vállalat kiadásában (Budapesten) megjelent könyvek

Ágoston Péter. A tulajdonjog alaptanai

Albericus Gentilis. Nemzetközi jog. Kérdező módszerben egyetemi előadások alapján. 1892.

8.

2.40

Balog Arnold dr. 1893: XVIII. t.-cz. a sommás eljárásról. Jegyzetekkel és utalásokkal. (Jegyzetszélü kiadás)

1.60

1893 XIX. törvényezikk a fizetési meghagyásokról. Jegyzetekkel és utalásokkal. (Jegyzetszélü kiadás)

Ügyviteli szabályok a sommás eljárásról és a fizetési meghagyásokról
szóló törvényekhez. Jegyzetekkel és utalásokkal. 1894.

A két törvény egybekötve angol vászonkötésben
Az ügyviteli szabályokkal egybekötve, angol vszkt.
Balogh Arthur dr. Törvényhozó hatalom

[ocr errors]

Az államélet főjelenségei tekintettel a magyar szent korona elméletére. Bedő Mór dr. Adalék a kereskedelmi törvény revisiójához. I. füzet Buday D. A házasság társadalmi védelme .

Csarada János. A tengeri zsákmányjog elvei a háboruban

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

2.40

3.60

4.

4.

2.

[ocr errors]

1

4.

10.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Engel Zsigmond. A pénz keletkezése és fejlődése 2 füzet.

5.

Fayer László dr. Bünügyi esetek szemináriumi használatra. II. kiadás.
Finkey Ferencz dr. A magyar büntető eljárás tankönyve II. kiadás..
A büntetőjog tankönyve . .

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Fráter Béla dr. A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898 XIII. t.-cz. magyarázata.

[blocks in formation]

Illés József dr. Az ujkori alkotmányfejlődés elemei. A XV. század második fele és a XVI. század . . .

4.

Illés József dr. Az Anjou-kori társadalom és az adózás
Jancsó György. Házassági és házastársi öröklési jog
Jászi Oszkár. A történelmi materialismus állambölcselete. 1903

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

6/20/422

JUN 3 0 1932

Révai és Salamon könyvnyomdája Budapest, VIII. ker., Üllői-út 18. szám

ELŐSZÓ.

Czélja e műnek, néhány vitás magánjogi kérdés fejtegetése, illetve megoldása és pedig ugy elméleti, mint gyakorlati szempontból. Fötörekvésem az volt, hogy a tárgyul szolgáló jogi kérdést behatóan, lehetőleg minden oldalról megvilágitsam, mintegy a gyakorlati életbe beléhelyezve mutassam be. Hogy e czélomat legalább némileg megközelithessem, a fejtegetésem tárgyát képező jogi kérdéseket egymással rendszeres kapcsolatba igyekeztem hozni, hogy azok ily módon egymás kölcsönös megértését is elősegitsék. A keret önként kinálkozott az igényper alakjában. Ezen a kereten belül, a hova tulajdonkép kevés fáradsággal az egész magánjog anyaga beilleszthető, tetszésem szerint válogathattam ki a czélomnak leginkább megfelelni látszó matériát. Ezenfelül az anyagnak ezen az alapon való beosztása alkalmat szolgáltatott arra is, hogy magának a keretül szolgáló végrehajtási igénypernek ismertetése utján számos e téren felmerült vitás kérdést tegyek beható vizsgálat tárgyává.

Budapest, 1905. évi február havában.

A szerző.

« PrécédentContinuer »