Images de page
PDF
ePub

1753

Nulli ergo omnino Hominum liceat paginam hano noftrae refervationis, eonceffionis, indulti, fubrogationis, declarationis, applicationis, facultatis, impertitionis, ftatuti, decreti, voluntatis, et derogationis infringere, vel ei aufu temerario contraire; Si quis autem hoc attentare praefumpferit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Patri et Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incurfurum.

Datum in Arce - Gandulphi Albanen. Dioeceffis, Anno Incarnationis Dominicae millefimo feptingentefimo quinquagefimo tertio, quinto Idus Junii. Pontificatus poftri anno Decimo tertio.

D. CARDINALIS PASSIONEUS.

J. DATARIUS,

Vifa de Curia.

J. C. BOSCHL

Loco Sigilli Plumbi,

Breve Suae San&itatis.

Chariffimo in Chrifto Filio noftro Ferdinando Hifpa niarum Regi Catholico

BENEDICTUS PP. XIV.

Chariffime in Chrifto Fili nofter, falutem et Apoftolicam Benedi&ionem. Poftquam controverfiae, quae jam dudum inter Apoftolicam hanc San&tam Sedem et Regiam Majeftatis Tuae Curiam exortae, ac diu, exagitatae exoptatam ex utraque parte pacem adhuc perturbabant, jam per Concordatum die undecima Menfis Januarii currentis anni millefimi feptingentefimi quinquagefimi tertii initum, atque etiam die vigefima Menfis Februarii ejusdem anni utrimque ratificatum, largiente Omnipotente Deo, jam compofitae ac penitus extinctae fuerant; dilectus filius Magifter Emmanuel Ventura Figueroa, Cappellanus nofter, et Caufarum Palatii Apoftolici Auditor, ac Majeftatis Tuae in ejusdem Concordati negotio Plenipotentiarius ad Nos retulit, quod Venerabilis Frater Archiepiscopus Nazianzenus Ordinarius nofter, et ejusdem Sanctae Sedis in Hifpaniis Tuis Nuncius, mandata noftra ejusdem Concordati occafione eidem data,

non

non fub iisdem modo et forma, fub quibus ipfi injun&ta 1753 erant, fuiffet exécutus, atque infimul quod fine eo, quo decebat, debito Majeftatis Tuae obfequio et reve rentia fe geffiffet in Encyclicis fuis Litteris ad Venerabiles Fratres Archiepiscopos, Episcopos, atque alios Ecclefiafticos Praelatos Hifpaniarum Ditionumque Tuarum dandis, per quas ut ad follicitam integramque ipfius Concordati (hoc jam Majeftas Tua publicum fieri, proponi, et diligentiffime fervari praeceperat) executionem eosdem Antiftites ac Praelatos adhortaretur, memoratis Antiftitibus et Praelatis fignificabat et explicabat intelligentiam, cognitionem five dilucidationem nonnullorum capitum faepedi&ti Concordati non fine aliquo aequivoco, confufione et fuperfluitate; imo noftris viciffim fenfibus et intentis minime confentaneam et conformem. Quod fane non fine paterni cordis noftris dolore excepimus, cum neque juftitia publicae Fidei pro eodem Concordato pro bono pacis, et Ecclefiafticae difciplinae utilitate inito et ftipulato debita, neque Apoftolici animi noftri finceritas patiuntur, ut ea, quae in ipfo Concordato contiDentur, aliter intelligantur, quam juxta Legem inter pacta conventa conftitutam.

Ea propter ut opportunum praecidendis iis omnibus, que fortaffe ex memorati Henrici Archiepiscopi et Nuncil noftri Encyclicis Litteris emergere poffint, remedium adhibeamus, non omittimus Majeftati tuae aperte de clarare nunquam noftrae fuiffe voluntatis, ut recede remus, ne in minima quidem parte ab iis omnibus quae per idem Concordatum fuerant conventa; imo ftatuimus quoque et mandamus, ut non folum omnia et fingula, quae in Majeftatis Tuae gratiam, et Hifpanae Nationis utilitatem conceffa, declarata et ceffa fuerunt, fideliter ac perpetuo ferventur; verum etiam pro majori, quo eximia tua erga Catholicam Religionem merita profequimur, Apoftolicae benignitatis documento declaramus infuper in Majeftatis Tuae gratiam, eos, qui Praebendis Magiftralibus, Doctoralibus, Lectoralibus, et Poenitentialibus de Officio dictis, quae per Venerabiles Fratres Antiftites, et dilectos filios Canonicos et Capitula per Oppofitionem et Concurfum conferri folent, au&ti ́et provifi deinceps fuerint, non indigere, ut pro Apoftolica earumdem Collationum confirmatione ab Apoftolica hac Santa Sede Apoftolicae fub Plumbo Litterae expediantur, quamvis vacatio in menfibus et cafibus refer

1753 vatis occurrat, et quamvis de praeterito folitum fuiffet, nt in aliquot memoratarum Collationum Apoftolica confirmatio obtineri deberet, non obftante etiam, quod Apoftolica noftra Dataria juxta Concordatum quoque poffet non fine aliqua ratione contendere, confuetam diuturnamque methodum impofterum fine innovatione aliqua continuari fervarique debere. Vacationes etiam et cafus hujus modi raro accidunt, atque adeo de re parvi momenti agitur, quemadmodum laudatus Henricus Archiepiscopus, et Nuncius nofter alias per fuam Epi. ftolam fignificaverat.

Porro providentes Nos, quod ex Statibus, qui hac in re ab ipfa Apoftolica Dataria noftra adduci poffent, non leves oriri poffent lites; hafce ut praecidamus, et magis magisque pacem et harmoniam mutuo confirmemus ftabilemque munismus, libenter cedimus juri, quod hoc in negotio ipfa Dataria noftra fibi non immerito vindicare poffet, etiam juxta Concordatum, cui, quatenus opus fit, hac in parte dumtaxat Apoftolica auctoritate tenore praefentium derogamus et derogatum effe declaramus.

Praeterea quoad jura tam Majeftatem Tuam. quam Venerabiles Fratres Antiftites, Collatores inferiores, et Patronos Ecclefiafticos refpicientia tam clarum et explicatum eft Concordatum, atque Apoftolica noftra Conftitutio, quam in ejusdem Concordati executionem per alias noftras fub Plumbo Litteras quinto Idus Junii hocipfo anno motu proprio expeditas edidimus, ut nibil aliud fuperfit, quam debita omnium et fingularum rerum executio et obferyantia. Enimvero tam Majeftas Tua, quam Catholici Reges Succeffores Tui, tamquam Hipfa niarum Monarchae atque etiam Apoftolicae hujus San&tae Sedis Ceffionarii cum uti et exercere poffint et valeant Univerfale ubique Ditionum veftrarum quoad nominationes et Praefentationes Jus, per Encyclicas faepedictas Litteras nequaquam confiderati debebat Ecclefiafticus Patronus.

Infuper fuperflua fuit declaratio illa de differentia Ecclefiafticum inter et Laicalem Patronum quoad approbationes nominandorum, cum in Concordato ne verbum quidem factum, nec quidpiam determinatum fuerit fuper Patronatu Laicali particularium Perfonarum; fed ftatutum dumtaxat fuit nihil fuper eodem effe innovandum.

Denique cum Apoftolicae fub Plumbo Litterae in 1753 Apoftolica Dataria et Cancellaria noftra expediri, et continuari debeant fuper omnibus negotiis et gratiis in ipfo Concordato non contentis quoad Uniones, Permutationes, Refignationes, et alias Affectiones, feu Indulta, ut vocant, Affe&tionum, et fimiles, ubi agatur de jure Tertii, per ipfas Encyclicas Litteras explicari opus erat, haec ita intelligi, et fervari debere nimirum juxta ftylum Apoftolicae Datariae, nempe fervatis fervandis, et fi, et quatenus accedat confenfus tam Majeftatis Tuae, Tuorumque Succefforum pro tempore exiftentium Regum Hispaniarum Catholicorum, quam quorumcumque aliorum intereffe habentium, et congruentes etiam accedant Ordinariorum Locorum atteftationes.

Caeterum Tibi, Chariffime in Chrifto Fili nofter, haec omnia fignificanda duximus, ut amplius Majeftas Tua perfuafum habeat, quanta fit actorum, geftorum, fenfuumque noftrorum finceritas et certitudo. Quamobrem laudato Henrico Archiepiscopo et Nuncio noftro in mandatis damus, ut antedi&ta omnia noftro nomine ac juffu omnibus, et fingulis Antiftibus, et Praelatis. ad quos Encyclicas fuas Litteras, quas fibi reftituendas curabit, jam dederat, nota faciat, atque etiam Majeftatem Tuam de mutua invicem harmonia, et voluptate confirmare fatagat.

Ita enim futurum in Dominum confidimus, et enixis precibus a mifericordiarum Patre, et totius confolationis Deo exoramus, ut noftra paterna, et Apoftolicae hujus Sanetae Sedis erga Majeftatem Tuam, Tuosque Succeffores Catholicos Hifpaniarum Reges charitate, et Tuo illorumque filiali erga eamdem San&tam Sedem, Nosque ipfos amore fefe invicem ofculantibus, perpetua quoque juftitia, et pax tantopere utrique pro futurae fefe invicem ofculentur, et firmiffime confiftant. Interim Majeftati Tuae Apoftolicam Benedictionem amantiffime impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem fub Annulo Piscatoris die decima Septembris millefimo feptingentefimo quinquagefimo tertio. Pontificatus noftri anno Decimo quarto.

CAJETANUS AMATUS.

Loco Annuli Piscatoris.

5.

1753 Trattato di stabilimento dei limiti fra Sua 17 Août. Maeftà l'Imperatrice Regina, e la Sereniffima Repubblica di Venezia, fulla materia dei Confini; *), fottoscritto in Vaprio li 17 Agosto 1754.

Traiti de *454.

[ocr errors]

(Impr. fép. à Brescia 1755. Fol.)

Dopo avere la Commeftione fopra i Confini della Lom

bardia Auftriaca, colli Stati Veneti fiffato lo ftabilimento de' limiti, e terminate le controverfie vertenti fra il Mantovano, e detti Stati, è venuta in prendere in deliberazione le controverfie vertenti fra lo Stato di Milano, e le Provincie limitrofe della Sereniffima Repubblica. Incominciando pertanto dal Fiume Ollio, fono gl' infrafcritti Signori Miniftri Plenipotenziarj, cioè l'Ilimo, ed Eccmo Sig. Co. Criftiani per la parte di S. M. l'Im peratrice Regina in qualità di Ducheffa di Milano, e I'Illmo, ed Eccmo Sig. Francesco Morofini 2. Cavalier per la parte della Serma Repubblica, in virtù delle rispettive Plenipotenze, registrate a' piedi delle Convenzioni di Roveredo fegnate fotto li 9 Giugno 1753, convenuti ne' feguenti Articoli.

[ocr errors]

ART. I.

La bafe del prefente Trattato farà la Pace di Lodi, feguita l'anno 1454, 9 Aprile **), fra la Sereniffima Re pubblica da una parte. ed il fu Sig. Duca di Milano Francesco Sforza dall' altra. A norma per tanto di detta Pace il Fiume Ollio fervirà di Confine fra le due Provincie di Brefcis, e di Cremona, nel fito, ove fcorre intermedio fra le medefime, defcritto nelle Mappe degli Ingegneri Merlo, e Criftiani, anneffe al prefente Trattato fotto li Numeri I. II e III.

ART. II.

Sarà in confeguenza detto Fiume comune fra S. M. l'Imperatrice Regina in qualità di Ducheffa di Milano,

*) Ce traité fait la bafe de celui de 10 Juin 1756, lequel fe trouve dans WENCK C. I. G. T. III. p.116.

**) Dumont T. III. P. I. p. 202.

« PrécédentContinuer »