Images de page
PDF
ePub

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN BOEKHANDEL.

BIJDRAGEN

TOT DE

GESCHIEDENIS

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN BOEKHANDEL.

UITGEGEVEN

DOOR DE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

4e DEE L.

AMSTERDAM,

P. N. VAN KAMPEN & ZOON.

1892.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

VERTALING VAN DE

DISSERTATIO HISTORICO-JURIDICA DE JURIBUS

TYPOGRAPHORUM ET BIBLIOPOLARUM IN REGNO BELGICO,”

AAN DE LEIDSCHE HOOGESCHOOL VERDEDIGD

DOOR

J. T. BODEL NYENHUIS.

MDCCCXIX.

Met de latere bijvoegsels en verbeteringen van den schrijver.

AMSTERDAM

P. N. VAN KAMPEN & ZOON.

1892.

36900.5

HARVARD COLLEGE

JUN 26 1914

LIBRARY

G. F. PARKMAN FUND

LEIDEN: STOOMDRUKKERIJ VAN L. VAN NIFTERIK HZ.

Het schrijven van een dissertatie is in den regel een vrij ondankbare wetenschappelijke arbeid. Akademische proefschriften worden gemaakt als verplicht taakwerk, rondgestrooid bij wijze van visitekaartjes, bijgezet op den doodenstapel van ongelezen lotgenooten.

Toen J. T. BODEL NYENHUIS, in 1819, ter verkrijging van den doctoralen graad in de rechten, een dik boek liet drukken: De juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico, kon hij vooruitzien dat zijn moeiten en kosten bij uitnemendheid ijdel zouden wezen.

Wat ter wereld kon het den man van wetenschap schelen, hoe het den boekverkoopers in vroeger tijd vergaan was, en wat had de met beslommering overladen handelsman eraan, zich, om der geschiedenis wil, te gaan verdiepen in dit lijvige boek, dat nog wel geschreven was in het latijn? Het zou een witte raaf zijn, indien nu en dan een rechtsgeleerde, een geschiedvorscher of een boekverkooper noodig vond die bladen in te zien.

BODEL behoefde op die koele ontvangst niet voorbereid te worden. Hij had zijn onderwerp niet gekozen om er aanstonds vreugde van te beleven. Toen hij verplicht was een boek te schrijven, lag de stof voor de hand. Hij had ze niet te zoeken, zij zocht hem. Hij was ermeê opgegroeid. De jonge man, die er zich zoo gaarne op liet voorstaan dat hij nog behoorde tot het doorluchtige geslacht PLANTIN, en die bestemd was om de opvolger te worden

« PrécédentContinuer »